Условия за ползване

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН!

Общи условия

Съдържание:

I. Предмет и общи положения

II. Договор между Пи Контрол ЕООД и потребител

III. Доставка и право на отказ

IV. Цени на стоки и доставка

V. Права и задължения на потребителя

VI. Право на рекламация

VII. Права и задължения на доставчика

VIII. Лични данни

IX. Ограничения в отговорността на доставчика

X. Влизане в сила и изменения

XI. Разрешаване на спорове

XII. Приложимо право

 

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. ПРЕДМЕТ

Чл.1 С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на фирма Пи Контрол ЕООД, наричан по-долу за краткост: "ДОСТАВЧИК" или "ПИ КОНТРОЛ", собственик на уеб сайт: shop.pi-control.com, извършващ дейност като онлайн магазин за електроника, наричан за краткост: ОНЛАЙН МАГАЗИН, от една страна и от друга страна потребителите на онлайн магазина, наричани за краткост - ПОТРЕБИТЕЛ. Тези условия за ползване обвързват всички потребители на онлайн магазина, независимо дали са регистрирани с профил или пазаруват като гост, по телефон и чрез изпратен имейл/контактна форма. С доброволното избиране на стока, линк или бутон, разположени на страниците на: shop.pi-control.com и/или линк към настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия за ползване.

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2 Информация, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: Пи Контрол ЕООД

2. Седалище: България, гр. Варна, ул. Райно Попович 8, ап. 3

3. Адрес за упражняване на дейността и Управител:

България, гр. Варна, ул. Райно Попович 8, ап. 3

Петър Енев - Управител

4. Данни за контакт и кореспонденция:

България, гр. Варна, ул. Райно Попович 8, ап. 3

тел: +359 888 28 41 88

e-mail: office@pi-control.com

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201486112

6. Регистрация по Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС): BG 201486112

7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" 2

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

уебсайт: cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите (КЗП)
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: kzp.bg
(3) Платформа за АРС (Алтернативно решаване на спорове)

При възникнал спор, който не може да бъде решен съвместно с ОНЛАЙН МАГАЗИНА, можете да използвате официалния уебсайт:

ec.europa.eu/consumers/odr

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 4. ПОТРЕБИТЕЛ по смисъла на настоящите Общи условия за ползване може да бъде юридическо (ЮЛ) или физическо лице (ФЛ), което иска да закупи стока/стоки, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 5. СТОКА по смисъла на настоящите Общи условия за ползване е всяка стока и/или услуга, която се предлага от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 6. Настоящите Общи условия за ползване имат задължителна сила за ДОСТАВЧИКА и за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. При попълване на електронна форма за регистрация и/или извършване на изявление за поръчка чрез отбелязване в полето "приемам Общите условия", ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия.
Чл. 7. Идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената от него официална поръчка, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на сайта: shop.pi-control.com; и/или съхранение на IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ; съхранение на имейл съобщенията; запис на телефонните обаждания; както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

II. ДОГОВОР МЕЖДУ ПИ КОНТРОЛ ЕООД И ПОТРЕБИТЕЛ

Чл. 8. Стоките, които се намират и предлагат в ОНЛАЙН МАГАЗИНА не представляват правно обвързваща оферта, а следва да се считат като демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия и гама на ДОСТАВЧИКА.
Чл. 9 За да се пазарува от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е необходимо да отговаря на следните условия: 
9.1 Да има валиден адрес за територията, за която е предвидена доставката.
9.2 Да е попълнил коректно електронната форма за регистрация и/или извършил изявлението за поръчка като гост (без регистрация в системата на сайта), по телефон или чрез изпращане на имейл / контактна форма.
9.3 Да бъде запознат и да даде своето съгласие с настоящите Общи условия за ползване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА в посочената отметка.
9.4 Да посочи коректен и валиден телефонен номер за връзка; валиден имейл адрес; коректно, попълнени адреси за доставка и фактуриране (при необходимост); коректно попълнени име и фамилия.
9.5 Да потвърди своята поръчка по телефон или имейл, при поискване от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
9.6 Да осигури достъп и възможност за получаване на своята пратка на куриерската фирма, избрана за доставка.
9.7 Да заплати стойността на направената онлайн поръчка заедно с транспортните разходи за доставката, ако няма на лице условия за безплатна доставка.
9.8 След натискане на бутон: "потвърди поръчка", ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да закупи стоките, намиращи се в секция „Количка”. Това действие има правно-обвързваща сила. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава официално потвърждение на посочен имейл за успешно направена поръчка и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е вече сключен. ДОСТАВЧИКЪТ може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или чрез имейл за допълнителни разяснения по поръчката или доставката. В случай, че бъде отказана поисканата по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката в системата, с или без допълнително уведомление към ПОТРЕБИТЕЛЯ.
9.9 ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА при открит неправомерен достъп, при некоректни действия или такива, противоречащи на законите в Република България.

9.10. ОГРАНИЧЕНИЯ: Потребителите на ОНЛАЙН МАГАЗИНА нямат право:
- Да копират, разпространяват или ползват текстове, снимки, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на Пи Контрол ЕООД;
- Да претоварват системата с фиктивни заявки или друга информация.

Чл.10 След завършване на своята поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи автоматично потвърждение за успешно направена онлайн поръчка на посочен от него имейл адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на ДОСТАВЧИКА. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи уведомление чрез имейл или обаждане по телефона.
Чл. 11 ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да направи отказ за доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоката не е налична. При липса на складова наличност от заявения продукт/и, ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването й чрез изпращане на имейл в рамките на 3 работни дни или чрез обаждане по телефона. В случай, че е направен паричен превод към ДОСТАВЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на платената сума от него, или сключване на заместваща поръчка в срок до 3 работни дни. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ поиска да му бъде възстановена платената сума или не е изразил своя избор в срока по предходното изречение, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ платената сума в срок до 14 календарни дни.
Чл. 12 Условията, описани на фактурата, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ при доставката на поръчаната чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА стока/и, електронното заявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ за потвърждаване на поръчката, заедно с настоящите Общи условия за ползване, представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни, освен в случаите когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е подписал отделен договор за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА при други договорени условия.
Чл. 13 Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български лева с ДДС. Ако не е посочено дали сумите включват ДДС, ще се приеме, че сумата включва ДДС. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да поиска от ПОТРЕБИТЕЛЯ да представи документи, необходими за сключването и/или изпълнението на договора, съгласно изискванията на българското законодателство.

III. ДОСТАВКА И ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 14 При направена поръчка от потребител в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, той ще получи автоматично потвърждение на поръчката на посочения от него, валиден имейл адрес, с което ДОСТАВЧИКЪТ го уведомява за успешно приета поръчка през системата. В случай, че има неясен адрес или данни, служител от ПИ КОНТРОЛ ще изпрати имейл с въпроси за уточнение. Ако не бъде потвърдена изискваната информация по телефон или имейл, това автоматично води до отказ от поръчка, без допълнително уведомление.

Чл. 15 ПИ КОНТРОЛ си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е онлайн поръчка, поради изчерпване на наличността или по друга причина, като се задължава да уведоми официално ПОТРЕБИТЕЛЯ за отказа си и причината за него. Наличните стоки се обработват и изпращат с куриерска/и фирма към ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на посочените дни за доставка спрямо избраната услуга.
Чл. 16 Възможните начини за плащане на поръчки, направени онлайн са:

  • в брой при доставка на куриерски представител (наложен платеж);
  • по банков път на: 

Алианц Банк България АД

BG10BUIN95611000638361 (в лева)
SWIFT: BUINBGSF;

  • чрез PayPal - Системата PayPal е един от най-сигурните начини за изпращане и получаване на плащания онлайн. Тя включва най-нови системи и процеси, осигуряващи защита на Вашата финансова информация. За извършване на плащане чрез PayPal се изисква притежаване на кредитна карта или средства, натрупани в сметката на системата; Приемат се кредитни/ дебитни карти, издадени от VISA (Classic и Electron) и MASTERCARD (включително Maestro, ако имат CVV2/CVC2 код). Независимо от валутата, с която разполагате в сметката си, транзакциите се извършват в български лева според актуалния обменен курс, определен от вашата банка.
  • чрез Paysera - Paysera е напреднала, ефективна, доказана и безопасна система за електронни пари с неограничен лиценз за електронни пари № 1, издаден от Банката на Литва. Клиентите могат да извършват плащания на стоки и услуги с банкови карти и Paysera сметки. 

Чл. 17 След потвърждаване на поръчката, стоката се предава на куриерска фирма, спрямо избора на ПОТРЕБИТЕЛЯ или условието на промоция/кампания, и условията за доставка на ДОСТАВЧИКА. ПИ КОНТРОЛ не носи отговорност за закъснение на доставката в случай, че това закъснение се дължи на куриерската фирма или друг доставчик. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката, ПИ КОНТРОЛ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Чл.18 Поръчаните стоки се доставят от куриер на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ: "Адрес за доставка" или офис на куриер в рамките на 2 до 5 работни дни (в зависимост от спецификата на стоката и адреса). Възможен е и по-дълъг срок на доставка за продукти, които са обект на специализирана доставка за ПОТРЕБИТЕЛЯ. За всеки продукт, който има установен срок за доставка е описано в продуктовата страница на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. В този случай сроковете ще бъдат уточнени и потвърдени с ПОТРЕБИТЕЛЯ предварително в писмена формати/ или по телефон за отчетност.

Чл. 19 Всяка доставка за територията на България може да бъде доставена от Speedy или ECONT при условията на доставка на Speedy Икономична, Експресна, Пакетна; ECONT експресна или доставка на пратката до офиси на Спиди и ECONT. За гр. Варна доставките могат да бъдат доставени и при условията на доставка Speedy градски куриер. За международни доставки извън рамките на България, пратката може да бъде доставена от TNT/FedEx, DPD Economy service, BG post или друг лицензиран международен превозвач. 

Чл. 20 При доставка на СТОКАТА от куриерската фирма, пратката следва да бъде прегледана внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице (трето упълномощено лице). Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат описани в Констативен протокол, предоставян от куриерския служител и попълнен в негово присъствие. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да запази екземпляр от този Констативен протокол за себе си и да съобщи незабавно на ПИ КОНТРОЛ за ситуацията, с цел упражняване правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 21 При предаване на СТОКАТА от куриерски служител, ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето упълномощено лице подписват придружаващите я документи за отчетност. За трето упълномощено лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението за поръчка, но приема доставката на стоката и е приел доставката на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес.

Чл. 22 При отказ за получаване на СТОКАТА, извън случаите, описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката към ПИ КОНТРОЛ. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката, на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил превод по сметката на ПИ КОНТРОЛ, в случаите посочени в настоящата разпоредба, ПИ КОНТРОЛ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ, платената сума в срок до 14 работни дни.

Чл. 23 В случай, че доставената СТОКА не съответства на заявената за покупка от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока, и това може да се установи чрез обикновения й преглед, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка на стока, в срок от 24 часа от получаването й. В този случай е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да попълни валидно и коректно Формата за рекламация, която може да намери на начална страница на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и да изчака служител на ПИ КОНТРОЛ да се свърже с него за асистиране. При необходимост или въпроси, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да позвъни на национална линия: 0700 45 445 (на цената на градски разговор от стационарен телефон), за да информира ДОСТАВЧИКА за възникналия казус и съответно, ДОСТАВЧИКЪТ да предприеме мерки за разрешаването му. 

Чл. 24 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка, и без да посочва конкретна причина, да се откаже от своята, доброволна покупка на стока/и от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, независимо дали е направена с онлайн регистрация или като гост, по и-мейл или по телефон, в 14-дневен срок, считан от датата на получаване на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯТ, когато са изпълнени изискванията на чл. 52, чл. 54 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Отказът на ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:
24.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва предварително, писмено да информира ПИ КОНТРОЛ, че се отказва от договора за онлайн покупка на следния имейл адрес: office@pi-control.com
24.2 Правото на отказ може да бъде упражнено от ПОТРЕБИТЕЛЯ и чрез коректно попълване на формуляр в секция: "Отказ на поръчка", който се намира в долна сива лента на начална страница на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

24.3 Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено към ПИ КОНТРОЛ. преди изтичането на съответния срок.
В същия срок (14 дни), ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати съответната стока/и чрез куриерска фирма (СПИДИ АД) с икономична доставка, в оригинална опаковка, в нейната цялост, пълна окомплектовка, както и придружаващата я документация, без увреждания и/или липси на части от стоката на адрес, както следва:
Пи Контрол ЕООД, гр. Варна, 9002, ул. „Райно Попович“ 8, ап. 3 до Отдел Рекламации
24.4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката/ите са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай на загубване или погиване на стоката/ите, преди получаването й от ДОСТАВЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на нейната стойност, съгласно действащия ценоразпис в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
24.5. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава, в случай на отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, от договора за продажба на стоки от разстояние, по реда на настоящите Общи условия за ползване, да върне на ПОТРЕБИТЕЛЯ в пълен размер, заплатените от него суми, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от сключения договор, по същия начин, както са получени (ако е с наложен платеж - се връщат с наложен платеж, ако е по банков път, се връщат по банков път и т.н. съгласно ЗЗП.)
24.6 ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от доставчика.

24.7 В случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки, ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщане на заплатените суми или съответно да прихване сумите на ползваните услуги от сумите, дължими на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
24.8 ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
- при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
- при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
- при всички други случаи, предвидени със закон.

IV. ЦЕНИ НА СТОКИ И ДОСТАВКИ

Чл. 25. Цените, посочени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА не включват опаковане и транспортиране до адреса, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Разходите по наложения платеж и застраховка на стоката са за сметка на ПИ КОНТРОЛ, освен в случаите на изрично желание от страна на получателя за доставка от избран от него куриер. В тези случаи, разходите се калкулират според тарифата на съответния куриер и са за сметка на получателя.
Чл. 26 Всички крайни цени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА - shop.pi-control.com са в български лева и са с начислен ДДС.
26.1. Цените в ОНЛАЙН МАГАЗИНА за електроника на ПИ КОНТРОЛ и цените във физическия магазин на ПИ КОНТРОЛ могат да се различават. ПИ КОНТРОЛ си запазва правото да прави специални промоции онлайн, акции и да предлага промо кодове, които не са валидни в търговския обект на фирмата.
26.2 Цената на доставката НЕ Е включена в цената на продуктите и се заплаща отделно от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Тя се калкулира автоматично и е видима за ПОТРЕБИТЕЛЯ преди финализиране на поръчката му.
26.3 Цените са зависими от количеството на заявената стока. ПИ КОНТРОЛ предлага отстъпки при закупуване на количества, а в случаи на големи поръчки, съществува възможност за допълнително договаряне на цените.
26.4 Всички промоции като: безплатна доставка за определен период от време или за надхвърляне на минимален праг на сума по поръчка, както и отстъпки за редовни клиенти се получават само при поръчки, направени от регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ чрез формата за поръчки на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и не могат да бъдат получени при поръчки, направени като гост, при поръчки по телефона или чрез електронно съобщение/имейл/контактна форма.
26.5 При заявка на покупка от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, в случай, че за съответната стока е налице предвидена ценова отстъпка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще може да се възползва от отстъпката, на която има право.
26.6 Поръчките, направени с опция за плащане: наложен платеж, ПИ КОНТРОЛ изпраща с предпочетения от ПОТРЕБИТЕЛЯ куриер Спиди или Еконт, като цената за доставка е за сметка на клиента и е указана в края на процеса на поръчка. 
26.7 Непотърсени и неполучени поръчки в срок до 7 дни, автоматично се анулират в системата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
26.8. Пи Контрол ЕООД запазва правото си да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на ОНЛАЙН МАГАЗИНА по всяко време и без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

Ако има забавяне на доставка от страна на СПИДИ поради график на разнос на малки населени места или други обстоятелства, ПИ КОНТРОЛ не носи отговорност за тези закъснения. Цената на доставките на поръчки до 100 лв. с ДДС, се калкулира на база общо тегло на поръчката и адреса за доставка. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ на ОНЛАЙН МАГАЗИНА има възможност да види точната цена за доставка спрямо избрания от него метод на доставка и посочен адрес, още преди финализирането на поръчката от страница „Поръчка“.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 27 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поръчва стоки с или без доброволна регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, като трябва да отговаря на посочените изисквания на настоящите Общи условия за ползване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 28 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
Чл. 29 ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ДОСТАВЧИКА за всеки един случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Чл. 30 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на своята поръчка според обявеният начин в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 31 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на ДОСТАВЧИКА се задължава:
31.1 Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове.
31.2 Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към нарушения на съществуващия правен ред.
31.3 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
31.4 Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
31.5 Да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА или покупка на стоките, представени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
31.6 Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер.
31.7 Да не извършва злоумишлени действия.
31.8 Да обезщети ДОСТАВЧИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипервръзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА в нарушение на закона, настоящите Общи условия за ползване, добрите нрави и/или Интернет етиката.
31.9 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, валиден адрес за доставка и валиден електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на доставката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.
31.10 ДОСТАВЧИКЪТ е създател и собственик на този ОНЛАЙН МАГАЗИН и дава правото на ПОТРЕБИТЕЛЯТ да зарежда и разглежда всички публикувани материали само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазва и се съобразява с всички авторски права и съответните означения. Материалите в ОНЛАЙН МАГАЗИНА са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. Тяхната употребата в други електронни сайтове е забранена!

VI. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 32. Когато стоката не съответства на поръчката, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да я приведе в съответствие с нея. Привеждането на потребителската стока в съответствие с поръчката трябва да се извърши в рамките на един месец (30 дни), считано от предявяването на рекламацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Чл. 33. След изтичането на срока по предходната клауза, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума в срок от 7 работни дни или да иска намаляване на цената на потребителската стока, съгласно чл. 114 от ЗЗП.
Чл. 34. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
Чл. 35. При получаване и само след заплащане на пратката/ите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да провери съдържанието на пратката си за съответствия на стоката със заявката. След заплащане на стоката и преди да впише своето име и подпис като получател на документацията от куриерската фирма, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да се увери в целостта на опаковката на своята пратка.
Чл. 36. В случай на констатирани увреждания на опаковката, съвместно с куриера се съставя Констативен протокол, в който се описва вида, състоянието на опаковката и състоянието на наличното съдържание на пратката.
Чл. 37. Рекламации относно вида и целостта на пратката следва да се предявяват в присъствието на куриера, в момента на получаване на пратката или преди да потребителят да е напуснал офиса на куриера (при получаване на пратката от офис на куриера). След това потребителят има право да се откажете от поръчаните стоки в срок до 14 работни дни от получаване на стоките, в случай, че същите не са използвани, освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена целостта на опаковката им и имат запазен търговски вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката).
Чл. 38. При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при не нарушен търговски вид на стоката и опаковката, ПИ КОНТРОЛ се ангажира продуктът да бъде подменен с нов, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от потребителя стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, ремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя.
Чл. 39. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА с описанието й, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката по начина, по който е била заплатена сумата от потребителят.
Чл. 40. Ако при получаването на пратката, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера - още при самото получаване на стоката. ПИ КОНТРОЛ не приема рекламация в случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера.  
Чл. 41. След получаване и заплащане на стоката, потребителят може да я рекламира, или да иска връщането й, както и възстановяване на платената сума в следните случаи и срокове:
- Ако по време на експлоатация прояви дефекти, предвидени като гаранционни.
- В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.
Чл. 42. Електронни елементи и резервни части не подлежат на гаранционни претенции. Гаранция за тях се поема само в случай, че са заложени в апаратура, ремонтирана от сервизни специалисти на фирмата доставчик.
Чл. 43. Когато доставената стока е с гаранция, предложена от производителя или вносителя й, и клиентът е снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове. Транспортните разходи до сервиза са за сметка на клиента. Потребителската гаранция е 24 месеца от датата на покупката, за краен клиент.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 44. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителят използва закупените стоки.
Чл. 45. ДОСТАВЧИКЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 46. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия, както и по преценка на ДОСТАВЧИКЪТ да прекрати, спре или промени предлаганите стоки.
Чл. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на продуктовата гама, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 48. ДОСТАВЧИКЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на поръчаните стоки, да достави в срок заявените за покупка стоки, да проверява за техническата изправност на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
Чл. 49. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предлаганите стоки. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДОСТАВЧИКА във връзка с покупка на стоки на ДОСТАВЧИКА от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ДОСТАВЧИКА.
Чл. 50. ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители, независимо дали са регистрирани, при спазване изискванията на българското законодателство и Закона за защита на личните данни

​​Чл. 51.  Информацията по предходния член може да бъде използвана от ДОСТАВЧИКЪТ, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния имейл адрес office@pi-control.com . ДОСТАВЧИКЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите стоки. Всички цели, за които ДОСТАВЧИКЪТ ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство и добрите практики.
Чл. 52. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по тези Общи условия при настъпване на обстоятелства, които ДОСТАВЧИКЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на стоки извън контрола на ДОСТАВЧИКЪТ.
Чл. 53. ДОСТАВЧИКЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителя бисквитки (cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипервръзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Тези действия на ДОСТАВЧИКА ще бъдат извършвани с цел подобряване на услугите и осъществяване на търговската дейност в полза на потребителя.
Чл. 54. ПИ КОНТРОЛ издава документ за продажба за всяка извършена транзакция. Това е винаги фактура с начислен ДДС. Такава фактура получават всички клиенти. ПИ КОНТРОЛ може да въведе условие за издаване на фактура с ДДС в зависимост от представянето на удостоверяващи документи. Условията са в сила за всички Клиенти.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 55. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и защита на личните им данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ДОСТАВЧИКЪТ защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация и/или извършване на заявление за поръчка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове.
Чл. 56. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.&